شماره تماس 02171038222

مولتی گریل- ساندویچ ساز BL-SM-011

مولتی گریل- ساندویچ ساز BL-SM-011

توضیحات

رنگ بدنه: سفید_ مشکی
قدرت: 1100 وات

دارای پوشش ضدچسبندگی برای سهولت در کارکرد و تمیز کردن آسان.

داری صحفه مشبک چهارتایی ساندویچ ساز

صفحات گریل و ساندویچ ساز قابلیت جدا شوندگی دارد که امکان  شستشوی راحت را فراهم میسازد

قابلیت استفاده 180 درجه ای برای استفاده به عنوان تابه گریل

درپوش تخلیه روغن  تابه گریل

بــا رســیدن دمــا بــه نقطــه مــورد نظــر چــراغ ســبز خامــوش شــده و فراینــد کنتــرل دمـا بـه وسـیله ترموسـتات آغـاز مـی شـود. در ایـن زمـان مـی تـوان از دسـتگاه کارایـی مـد نظـر را گرفـت.

ســطح زیریــن و بالایــی خنــک کــه دمــای المنــت را بــه ســطوح دســتگاه منتقــل نمــی کنــد.

راهنمای استفاده از محصول