شماره تماس 02171038222

پنکه

BL-SF-026

پنکه BL-SF-026 جنس بدنه : پلاستیک


اطلاعات بیشتر
BL-SF-025

پنکه BL-SF-025 جنس بدنه : پلاستیک


اطلاعات بیشتر
BL-SF-024

پنکه BL-SF-024 جنس بدنه : پلاستیک


اطلاعات بیشتر
BL-SF-023

پنکه BL-SF-023 جنس بدنه : پلاستیک  


اطلاعات بیشتر
BL-SF-022

پنکه BL-SF-022 جنس بدنه : پلاستیک  


اطلاعات بیشتر
BL-SF-021

پنکه BL-SF-021 جنس بدنه : پلاستیک  


اطلاعات بیشتر
پنکه BL-SF-103

پنکه BL-SF-103 جنس بدنه :فلز مسی


اطلاعات بیشتر
پنکه BL-SF-102

پنکه BL-SF-102 جنس بدنه :فلز دودی


اطلاعات بیشتر
پنکه BL-SF-101

پنکه BL-SF-101 جنس بدنه :فلز


اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-017

سایز : 16 اینچ جنس بدنه : مشکی


اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-016

سایز : 16 اینچ جنس بدنه : سفید


اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-011

سایز : 16 اینچ جنس بدنه : مسی


اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-010

سایز : 18 اینچ  


اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-009

سایز : 18 اینچ


اطلاعات بیشتر