شماره تماس 02171038222

Washing machine BL-WM-12084

Washing machine BL-WM-12084

Description

Washing machine BL-WM-12084

Capacity: 8 kg

Has a high speed and vibration prevention system when the engine is running

If you forget to put the clothes in the washing machine while washing, there is no need to worry because with the add wash system, you can easily add the clothes that are left in the middle of the work.

Ability to control the temperature and washing time

 

When washing clothes in a hurry, use a program that washes and dries faster. In many washing machines, the quick wash time is 15 minutes; But in some cases it can take up to 30 minutes at a time. For clothes that do not require much washing and the fabric texture does not require special care.

Pre-wash system for preparing clothes for washing.

Delay End Allows you to set the washing machine to finish the wash automatically later than usual. This delay can be between 1 and 24 hours (increasing from 1 hour to 1 hour). The indicated clock is the end time of the wash.

Adjusting the water temperature according to the fabric and texture of the fabric to prevent damage to the clothes and adjusting the amount of water according to the volume of the clothes in the washing machine

Simplify the user system for easy use

The washing machine is equipped with a child locking system to prevent possible accidents.

Avoid overuse of detergents for less damage to the fabric

( شستشوی اقتصادی ) برای همه انواع لباس

(Economic washing) For clothes such as shirts and underwear, clothes are washed with cold water by this technology. First, cold water increases the life of clothes and secondly, cold water reduces energy consumption.

در شستشوی ECO WASH  زمان شستشو افزایش می‌یابد و در عوض انرژی کمتر مصرف می‌شود.

After complete washing, rotate the water inside the machine to prevent detergent from remaining

جهت سهولت در انجام کار با ماشین لباسشویی و اطلاع از وضعیت کلی لباسشویی صفحه نمایشگر دیجیتال LCD  بروی لباسشویی تعبیه شده

Anti-cracking system in fabric

در این سیستم به نسبت نوع لکه ای که روی لباس ایجاد شده است سیستم شستشو جداگانه ای درنظر گرفته شده که از بین بردن آن لکه را تضمین میکند برای مثال لکه‌های چربی و یا چای و یا قهوه برای شستشو به میزان مشخصی مواد شوینده درجه حرارت متناسب و دور شستشوی مشخص نیاز دارند که این برنامه ها به صورت هوشمند این فرایند را فراهم میکند